An International and Intensive Program on Buddhism at Mount Wutai: Participants

Click here to return to the main page of the intensive program.

 1. Ms. Chen Chaoyang 陳朝陽 (龍門石窟研究院)
 2. Mr. Chen Long 陳龍 (忻州師範大學)
 3. Ms. Cheng Yijie 成逸潔 (南京大學)
 4. Mr. Chien Ting-kai 簡凱廷 (清華大學)
 5. Mr. Ding Jiashuo 丁嘉爍 (中央民族大學)
 6. Ms. HAN Xiao 韓笑 (中國社會科學院)
 7. Mr. Huang Kai 黃凱 (西北大學)
 8. Ms. Lee Mingar 李銘佳 (廈門大學)
 9. Ms. Leow Chai Yee 廖彩羽 (北京大學)
 10. Mr. Li Chih-hung 李志鴻 (台灣大學)
 11. Ms. Li Fengyan 李鳳艷 (首都師範大學)
 12. Mr. Long Sixue 龍思學 (香港理工大學)
 13. Ms. Lu LU 盧鷺 (浙江大學)
 14. Ven./Ms. Shi Guofa 釋果法 (五臺山普壽寺)
 15. Shi Hongzhi 釋弘智 (五臺山普壽寺)
 16. Shi Longyong 釋 隆永 (五臺山普壽寺)
 17. Shi Wuxiang 釋無相 (五臺山普壽寺)
 18. Shi Wuxue 釋無學 (五臺山普壽寺)
 19. Ven./Mr. Shi Yizhao 釋義照 (中國人民大學)
 20. Ms. Wang Qian 王倩 (四川大學)
 21. Mr. Wang Quntao 王群韜 (北京大學)
 22. Ms. Wang Shasha 王莎莎 (北京大學)
 23. Ms. Wen Anqi 文安琪 (中山大學)
 24. Mr. Yang Jilin 楊奇霖 (復旦大學)
 25. Ms. Yu Shengnan 于盛楠 (浙江大學)
 26. Mr. Zhai Xinglong 翟興龍 (首都師範大學)
 27. Ms. Zhang Meng 張夢 (清華大學)
 28. Ms. Zhang Ting 張婷 (華中師範大學)
 29. Mr. Zhang Xu 張旭 (浙江大學)
 30. Ms. Zhao Ying 趙 穎 (西南民族大學)
 31. Mr. Zheng Jiajia 鄭佳佳 (中國人民大學)