Việc đào tạo học sinh và nhân viên có trình độ cao là một trong những công việc ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ mời các học giả hàng đầu đến trường UBS giảng dạy, mở các lớp học chuyên đề cho học sinh trong trường và học sinh trao đổi; bên cạnh đó, nét độc đáo của chương trình đào tạo này bởi một số chương trình phụ như: 1. Khảo sát điền dã hàng năm; 2. Lớp đào tạo trong thời gian nghỉ hè, nghỉ đông. 3. Dự án hợp tác nghiên cứu giữa các cơ sở lưu động sau tiến sĩ.  4. Dự án trao đổi học sinh, sinh viên.

Tóm lại, chương trình đào tạo của chúng tôi kết hợp việc nghiên cứu khoa học với đào tạo học sinh một cách sáng tạo, từ đó, chúng tôi mong muốn những thế hệ trẻ được đào tạo sẽ nắm vững những phương pháp nghiên cứu mũi nhọn, dấn thân vào công việc nghiên cứu. Trước đây, trong các ngành khoa học xã hội, các chuyên gia hàng đầu sẽ có vai trò chủ đạo trong các dự án nghiên cứu mà học sinh chỉ có thể làm trợ lý. Nhưng trong dự án nghiên cứu này, các học giả lão thành và học giả trẻ sẽ được gắn bó với nhau, tập trung lại những khả năng về phân tích, ngôn ngữ, kỹ thuật, và tài năng hoạt động, làm cho việc học tập và việc đào tạo đi theo hướng hai chiều và mang tính năng động.